پست الکترونیکی تلفن مستقیم سمت نام و نام خانوادگی *
azani@abolfazl-charity.org * رئیس هیئت مدیره مهدی اذانی
dardashti@abolfazl-charity.org 32234873 مدیر عامل احمد فامیل دردشتی
ajoodanian@abolfazl-charity.org 32216727 مدیر داخلی حسن آجودانیان
pr@abolfazl-charity.org 32220225 * روابط عمومي
same@abolfazl-charity.org 32234872 مدیر درمان غلامرضا سامع
* 32220226 * واحد پيوند
* 32220224 * واحد امور مشتركين
nikookar@abolfazl-charity.org * مدیر فناوری اطلاعات سید فؤاد نیکوکار
* 32220662 * فاکس
 
آدرس دفتر مرکزی انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(علیه السلام): اصفهان – خیابان استانداری – روبه روی کوچه پشت مطبخ
تلفن: 983132234872+ ،فاكس :983132220662+                           كدپستي:8145853933 پست الکترونیک : info@abolfazl-charity.org
 
کروکی انجمن خیریه
 
* ضروری