اولين جلسه پرسنلي انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل(ع) در سال 1397 برگزار شد