جلسه تحصيلداران انجمن خيريه بهداشتي و درماني حضرت ابوالفضل (ع) با هدف ارتقاء آگاهي مشتركين نسبت به فعاليت هاي خيريه و بازنگري ساير فعاليتهاي اعضاء برگزار شد