در روز جهانی اهداء عضو و هفته اهداء عضو ، انجمن خیریه بهداشتی و درمانی حضرت ابوالفضل(ع) و مرکز فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری هم درشرکت صنایع الکترو اپتیک صا ایران اصفهان، شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و صدا ، سیمای مرکز اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان حضور یافتند و برای داوطلبین اهداء عضو، کارت اهدای عضو صادر کردند